Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych przyjętych w statucie szkoły oraz w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli wychowawców świetlicy ujęty jest w statucie szkoły.

Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach:
6:45 – 8.00;
11:30 – 16:30 lub 12.30 – 16.30.


Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej uczestniczą we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach – zgodnie z zainteresowaniami;

  • korzystają z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych (w porozumieniu z rodzicami i wychowawcą),
  • rozwijają własne zainteresowania i uzdolnienia,
  • racjonalnie, zdrowo i bezpiecznie wypoczywają,
  • korzystają z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,
  • dbają o życzliwą atmosferę i porządek w sali,