ZARZĄDZENIE nr 13 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia: „Instrukcji bezpieczeństwa podczas działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego Covid-19”

Na podstawie:

  1. - art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
  2. - art. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);
  3. - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);
  4. - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780);
  5. - art. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
  6. - wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkole, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi do 3 lat; zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z decyzją o uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 06 maja 2020 r. w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w placówce Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie wprowadza w życie „Instrukcję bezpieczeństwa podczas działalności oddziałów przedszkolnych w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W celu usprawnienia uruchomienia grup przedszkolnych zgodnie z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do placówki, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy szkoły.
Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do placówki w funkcjonującym stanie epidemicznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.


Plików:
pdf.png SP 3 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Covid
Data 2020-05-12 Wielkość pliku 145.63 KB Pobierz 27 Pobierz


Back to top