1. Wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 3  im. Józefa Ostaszewskiego w Mławie zajęcia hybrydowe od dnia 26 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. dla uczniów klas I-III według harmonogramu:
26.04 – 27.04. 2021 (poniedziałek, wtorek)
- klasy  Ia  IIa IIIa – nauczanie stacjonarne  w szkole zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
- klasy  Ib, IIb, IIIb  - nauczanie zdalne (online  na platformie Teams)
28.04 – 29.04. 2021 (środa, czwartek)
-  klasy  Ib  IIb IIIb - nauczanie stacjonarne w szkole zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
- klasy  Ia, IIa, IIIa – nauczanie zdalne (online  na platformie Teams)  

30 kwietnia – piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęćdydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021).

2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej, biblioteki.
W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z zajęć w świetlicy od 6.45- 8.00 oraz 11.30 – 16.30. W dni nauki zdalnej uczniowie nie mają możliwości korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej.
W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce.
Biblioteka szkolnadziała zgodnie z tygodniowym planem pracy.

3.Organizacja zajęć dodatkowych:
- zajęcia dodatkowe (rewalidacja,  logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze) będą odbywać się zgodnie z obowiązującym harmonogramem odpowiednio stacjonarnie lub zdalnie.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.


Dyrektor szkoły
Jarosław Jabłonowski